Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen “Podmínky velkoobchod”) vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.tradeconcept.cz (umístěného na webovém rozhraní https://www.tradeconcept.cz , dále jen „webové rozhraní“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost Trade Concept s r.o., 5. května 856/58 Praha 4 140 00, IČO: 27096734 (dále také jako “Prodávající” či “Trade Concept”) a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).
a) Prodávající: Trade Concept s.r.o
Sídlo společnosti (fakturační adresa): 5. května 856/58, Nusle, 140 00 Praha 4
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 95974.
Prodávající je plátcem DPH.
IČO: 27096734, DIČ: CZ27096734

Kontaktní údaje:
Showroom:
Průmyslová 1472/11 ,Praha 10 – Hostivař, 102 19
Telefon: +420 776 868 963
Email: info@tradeconcept.cz

b) kupující podnikatel či právnická osoba (dále jen jako “Kupující”)
Kupujícím se rozumí právnická osoba či podnikatel, resp. ten, kdo nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje či kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1. Úvodní ustanovení
1.1 Obchodní podmínky Trade Concept s.r.o. a Podmínky velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.
1.2 Ustanovení Obchodních podmínek Trade Concept s.r.o. (https://tradeconcept.cz/podminky-prodeje/) jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě a tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek Trade Concept s.r.o.. Znění Obchodních podmínek Trade Concept s.r.o. může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek Trade Concept s.r.o., za jehož účinnosti vznikly. V otázkách neupravených těmito Podmínkami velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle Obchodních podmínek Trade Concept s.r.o., vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.3 Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami velkoobchod i s Obchodními podmínkami Trade Concept s.r.o..

2. Objednávka a uzavření smlouvy
2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.
2.2 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.
2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.
2.4 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám a předpisům platných na území ČR.
2.5 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

3. Velkoobchodní ceny
3.1 Na Webovém rozhraní Trade Concept s.r.o. poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní ceny pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat.
3.2 Kupující najde informaci o individuálních cenách na Webovém rozhraní po registraci a přihlášení na svůj účet.
3.3 V případě větších zakázek, objednávek, resp. projektů, má Kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou součástí dohody smluvních stran.

4. Dodací a platební podmínky
4.1. Pokud je zboží skladem, je připraveno k vyzvednutí v našem externím skladu obvykle do 5 dnů od potvrzení objednávky. V případě zájmu můžeme za příplatek zboží také zaslat na požadovanou adresu. Pokud je zboží momentálně vyprodáno, můžeme udělat rezervaci a zboží dodat, jakmile bude dostupné. U první objednávky požadujeme platbu předem či při převzetí zboží (lze platit ve skladu v hotovosti), při opakovaných objednávkách poskytujeme zboží na fakturu.
4.2 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
4.3 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.
4.4. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje.

5. Odstoupení od smlouvy
5.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení – změna materiálu, barvy, apod.).
V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu část z kupní ceny, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny
5.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.
5.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 40 dnů od sjednaného dne dodání.
5.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
5.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.Záruční lhůta, reklamace
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obalu. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů. Reklamace se řídí dle §612 a násl. Občanského zákoníku a ve smyslu ust. §13 a §19 zák.č.634/92 Sb. O ochraně spotřebitele a ve znění zákona č. 104/95 SB a občanského zákoníku. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.

7. Práva z vadného plnění
7.1 Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí těmito Obchodními podmínkami.

8. Ochrana osobních údajů
8.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.3 V případě specifických zakázek, resp. objednávek vyžadujících jiné než standardní podmínky, je možné tyto požadavky a individuální podmínky řešit formou samostatné Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) na jednotlivé dílčí zakázky resp. objednávky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod jsou platné a účinné od 13.4.2018.

V Praze, dne 13.4.2018

Close Menu